Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť KiK Textilien und Non-Food GmbH, so sídlom Bönen, Spolková republika Nemecko a obchodnou adresou Siemensstraße 21, 59199 Bönen, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Hamm (Handelsregister des Amtsgerichts Hamm) pod č. HRB 4085 (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetových stránok www.kik-textilien.sk (ďalej ako „stránka“), vyhlasuje, že všetky osobné údaje sa považujú za prísne dôverné a prevádzkovateľ s nimi nakladá v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Zozbierané údaje sa nepoužívajú na iné než nižšie vymenované účely. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ koná v súlade s dobrými mravmi a spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Spracovávané sú len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené, pričom zhromažďované osobné údaje sú spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Po skončení účelu spracúvania jednotlivých osobných údajov sú tieto likvidované.

Účel a podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na stránke:

spracúvanie osobných údajov v rámci kontaktného formulára: 

Návštevník stránky má možnosť zaslať prevádzkovateľovi e-mail cez on-line formulár nachádzajúci sa na stránke, ktorý poskytnuté osobné údaje zašifruje. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje takéhoto návštevníka v rozsahu: e-mailová adresa; poskytnutie krstného mena a priezviska je dobrovoľné.  Poskytnuté osobné údaje sa používajú  a sú uložené výlučne na účely  spracovania žiadosti. Po úplnom spracovaní žiadosti takéhoto návštevníka budú poskytnuté osobné údaje opäť vymazané.

spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Návštevníkom stránky je ponúknutá možnosť uchádzať sa o zamestnanie prostredníctvom on-line formulára nachádzajúceho sa na stránke, ktorým o sebe sprostredkujú potrebné osobné údaje. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje záujemcu o zamestnanie v rozsahu: e-mailová adresa; poskytnutie krstného mena a priezviska je dobrovoľné. Poskytnuté osobné údaje budú použité  a uložené výlučne v súvislosti so spracovaním zaslanej žiadosti o zamestnanie. Po úplnom spracovaní zaslanej žiadosti budú poskytnuté osobné údaje opäť vymazané.

spracúvanie osobných údajov v rámci výhernej súťaže

Návštevníkom stránky je takisto pravidelne ponúknutá možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží.  Do súťaže sa možno prihlásiť prostredníctvom on-line formulára, ktorý záujemcom zadané osobné údaje zakóduje a uloží . Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje záujemcu v rozsahu: e-mailová adresa; poskytnutie krstného mena a priezviska je dobrovoľné. Poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne na účely spojené s výhernou súťažou a po úplnom spracovaní budú zmazané.

spracúvanie osobných údajov v prípade prihlásenia sa na odber Newsletteru

Prevádzkovateľ ponúka možnosť zasielania Newsletteru, na čo vyžaduje od záujemcu o takúto službu zadanie e-mailovej adresy, na ktorú má byť Newsletter zasielaný. Zadávanie ďalších osobných údajov je dobrovoľné a je určené iba na prípadné individuálne oslovenie a otázky k uvedenej e-mailovej adrese. Na distribúciu Newsletteru prevádzkovateľ používa zásadne metódu Double Opt-In. To znamená, že Newsletter bude záujemcovi odoslaný až po tom, ako potvrdí svoje prihlásenie prostredníctvom linku, ktorý mu bude doručený na ním zadanú e-mailovú adresu. Uvedeným sa má zabezpečiť, aby sa k odberu Newsletteru mohol prihlásiť len záujemca, ktorý je majiteľom zadanej e-mailovej schránky. K potvrdeniu musí dôjsť v krátkej dobe po doručení e-mailu, v opačnom prípade sa záujemcovo prihlásenie a e-mailová adresa zo systému vymažú. Kým záujemca sám nepotvrdí objednávku Newsletteru, nebude možné žiadne ďalšie prihlásenie na ním zadanú e-mailovú adresu. Doručovania Newsletteru je možné kedykoľvek zrušiť, a to buď prostredníctvom zaslania e-mailu alebo prostredníctvom odkazu (link-u) nachádzajúceho sa na konci Newsletteru.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté, šifrovaním metódou SSL (Secure-Socket-Layer). Je to osvedčená a bezpečná metóda prenosu informácií na internete. Zverené údaje sa pred prenosom zašifrujú tak, aby ich nemohli čítať alebo rekonštruovať ďalšie osoby. V rámci metódy SSL je tiež zaručené, že osobné údaje budú odoslané výhradne na server, z ktorého boli vyžiadané.

Využitie služby Olapic

Aby sme mohli šíriť fotografie s našimi produktmi ako inšpiráciu pre druhých, využívame služby spoločnosti Olapic Inc. New York, USA. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.olapic.com/tos/.
Spoločnosť Olapic hľadá na našu žiadosť vhodné obrázky na Instagrame, ktoré by mohli byť ponúknuté spoločnosti Kik ako vhodné fotografie. KiK potom kontaktuje príslušných vlastníkov obrázkov (používateľov Instragramu) a požiada ich o uzavretie zmluvy o používaní, ktorá upravuje ďalšie využitie obrázkov a súvisiacich údajov na reklamné účely spoločnosťou KiK. Právnym základom je článok. 6 (1) písm. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO). Spoločnosť KiK má legitímny obchodný záujem uvádzať svoje produkty na trh prostredníctvom rôznych, najmä digitálnych kanálov s využitím nových médií pre účely oslovenia cieľovej skupiny KiK. Obrázok a prípadné súvisiace informácie (komentár) použije spoločnosť KiK na internete vrátane sociálnych sietí. Majiteľ instagramového účtu bude uvedený. Obrázok bude používať KiK Textilien und Non-Food GmbH, ako aj pridružené spoločnosti. Je možné použitie aj v tlačových médiách. Použitie obrázkov sa neuskutoční bez súhlasu užívateľa alebo bez uzavretia zmluvy s užívateľom.
KiK spracováva iba údaje potrebné na použitie, t. j. obrázky fyzických osôb, názov účtu alebo údaje, ktoré sú taktiež zverejnené v sociálnych médiách, napríklad e-mailová adresa.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo od prevádzkovateľa vyžadovať

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov;
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie;
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Veľmi si vážime Vašu dôveru. Na ochranu osobných údajov kladieme zvláštny dôraz. Ak máte otázky, na ktoré ste nenašli odpovede vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, alebo si želáte získať ďalšie informácie, obráťte sa prosím priamo na zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov v spoločnosti KiK Textilien und Non-Food GmbH:

KiK Textilien und Non-Food GmbH
Siemensstraße 21
59199 Bönen
Nemecko
Ochrana.osobnych.udajov@kik-textilien.com 


Please wait...
Close
Folgender Artikel wurde erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt
Price:
Množstvo: